• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1401/04/12 ساعت 22:31

    ادارات و مقاطع تحصیلی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه دوشنبه سیزدهم تعطیل است.
    بانک و بورس و پست تعطیل نیست.
    امتحانات دانشگاههای استان تهران لغو است؛ دانشگاه ازاد و صنعتی شریف امتحان می‌گیرند.