• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1401/04/12 ساعت 22:34

    پسر از غم که هیچ، دیگه از عقده گشایی هم گذشته رسیده به حماقت!
    انجمن خانوادگان قربانیان اوکراینی از پرواز ۶۵۵ یاد کرده که ناو جنگی آمریکا زده! بعد انداخته گردن ایران …. حواله هم داده به تحقیقات …
    لعنتی اون تحقیقات رو اول میخوندید بعد چنین خزعبلاتی ردیف میکردید/۱